1. Managing Director
 2. Managing Director
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 1. Managing Director
Ng Hsien Han
Jonathan Tan
Ho Bing Hong
(Ensemble Principal)
Tsang Qiyu
Jesmin Yap
 1. Managing Director
 1. Managing Director
 1. Managing Director
 1. Managing Director
 1. Managing Director
Sebastian Ang
Alarick Soh
Tan Yan Quan
Sherman Lee
Ong Guan Xian
 1. Managing Director
 1. Managing Director
 1. Managing Director
  Ng Kok Wee
 1. Managing Director
  Gao Heng
 1. Managing Director
  Wu En Jie
Ng Kok Wee
Bian Tong
James Ding
Gao Heng
Wu En Jie
 1. Managing Director
 1. Managing Director
 1. Managing Director
 1. Managing Director
 1. Managing Director
  Heng Yi Hwee
Vincent Santoso
Lee Da Jun
Yap Jay Den
Leong Kim Yang
Heng Yi Hwee
 1. Managing Director
  Phua Wen Xin
 1. Managing Director
  Winola Deng
 1. Managing Director
  Low Wei Kuok -1st Prize (Malaysia Chinese Combined Instrumental Competition)
Phua Wenxin
Winola Deng
Low Wei Kwok
Tan Sian Yin
Lionel Wong